Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen Camping De Bosfluiter

Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische plaatsen.

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.; b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt; c. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf; d. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats; e. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat; f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van -en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst.

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
 2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
 3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, reglement, folder(s) en/of ander informatie materiaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid.

 1. De recreant zorgt ervoor, dat de elektriciteit, gas- en waterinstallatie in/bij het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nuts-bedrijf voldoen. De ondernemer heeft het recht om in/bij het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteit, gas- en water-installatie te controleren of te laten controleren.
 2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
 3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg.

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs. De overeengekomen prijs is incl. de kosten van gebruik van gas/ elektriciteit/ water/ riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van te voren anders is bekend gemaakt.

Artikel 6: Prijswijziging. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 7: Betaling.

 1. De recreant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet – of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 5 dagen na de verzending of overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen en op kosten van de recreant het vakantieverblijf van het terrein te laten verwijderen.

Artikel 8: Annulering.

 1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 6. De schadeloosstelling bedraagt:
 • bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15 % van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 30% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
 1. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 27,50 en een maximum van € 55,-.

Artikel 9: Gedragsregels.

 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
 2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
 3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/ of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de contractant of hen kan worden toegerekend.
 3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een minimum van € 455.000,00 gedekt kan worden.

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst. De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de recreant. Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 13: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie.

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen, weg te halen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant dit te doen.
 3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan de burgerlijk bevoegd rechter. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 14: Gebruik door derden. Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 16: Geschillenregeling Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.